Handelsbetingelser

Ved indgåelse af aftale om levering af ydelser fra Maltes Marketing ApS (CVR: 40338993)

accepteres disse handelsbetingelser utvetydigt. Desuden godkendes vores persondatapolitik.

Ydelser
Maltes Marketing ApS påtager sig intet resultatansvar eller ansvar for ydelsens hensigtsmæssighed. Maltes Marketing ApS er kun ansvarlig for at leve op til en god faglig standard og er kvalificerede til at udføre de aftalte opgaver.

Ydelser afregnes på timebasis (pr. påbegyndt kvarter), som månedspris for en fast ydelse og/eller pr. aftalt tilbud – eller i kombination.

Maltes Marketing ApS’ ydelser består typisk af følgende, medmindre andet skriftligt er aftalt med kunden (og dækker aldrig relaterede ydelser, der aftales særskilt pris og omfang herfor)

  • Opsætning af annonceringskampagner på valgte kanaler
  • Annonceopsætning – forbedring og vedligeholdelse
  • Sporing af konverteringer (hvis ønsket)
  • Simpel afrapportering af resultater

Maltes Marketing ApS beskæftiger sig ikke med håndtering af cookies på hjemmesider, udarbejdelse af politikker og kundens øvrige markedsføring, hjemmesidedrift, pasning af sociale medier, SEO, videoproduktion mv., medmindre der er indgået en særskilt aftale herom inkl. særkilt honorering.

Maltes Marketing ApS leverer ovenstående ydelser og det er herefter op til Kunden at vurdere om den valgte ydelse er i overensstemmelse med Kundens eksisterende politikker for markedsføring, cookies, databehandling mv.

Transport
Transport afregnes som en særskilt ydelse og afregnes pr. aftalt timepris, ellers 850 kr. pr. time. Kun aktuelt ved aftalte møder og lign.

Mangler
Maltes Marketing ApS kan ikke gøres ansvarlig for, at den leverede ydelse ikke har den ønskede værdi for kunden, eller at man ikke opnår de ønskede resultater. Hvis det leverede undtagelsesvist må betegnes som mangelfuldt, skal dette påberåbes skriftligt senest 14 dage efter udførelsen af det mangelfulde arbejde.

Som mangelfuld levering forstås: Manglende opsætning af aftalte kampagner, fejl i annonceopsætning eller måling af resultater. Gælder kun ydelser som Maltes Marketing ApS er ansvarlig for.

I tilfælde af mangler ved ydelsen kan Maltes Marketing ApS vælge, om man vil foretage omlevering eller efterlevering af den leverede ydelse, eller om man vil give et forholdsmæssigt afslag.

Kunden kan ikke gøre øvrige beføjelser gældende, og Maltes Marketing ApS kan på intet tidspunkt ifalde et erstatningsansvar for det udførte arbejde.

Lukning af konti, begrænsning af tilgang eller udelukkelse af annonceplatforme
Maltes Marketing ApS kan ikke gøres ansvarlige for afviste annoncer, lukkede eller begrænsede annoncekonti eller andre relaterede konti eller aktiver, udelukkelse, hacking, misbrug etc. ved annoncering på de valgte medier (fx Facebook, Google Ads og LinkedIn).

Det er til enhver tid kundens eget ansvar at overholde annoncepolitikker på de individuelle annonceplatforme. Maltes Marketing ApS tager kun ansvar for udformning og opsætning af enkelte annoncer og ikke følgevirkninger af nedlukninger, blokeringer eller anden udelukkelse af annoncenetværkene.

Såfremt Maltes Marketing ApS alligevel bliver mødt med et krav om erstatning, så skal Kunden skadesløsholde Maltes Marketing ApS.

Uanset på hvilket ansvarsgrundlag der rejses et erstatningskrav over for Maltes Marketing ApS, så er erstatningskravet begrænset til 50 % af den samlede betaling, som Maltes Marketing ApS har modtaget indenfor de seneste 6 måneder fra erstatningskravets opståen.

Force Majeure
Maltes Marketing ApS er ikke ansvarlig for begivenheder, der må betragtes som force majeure, herunder krig, mobilisering, terror, hackerangreb og virus, svigt eller nedbrud i elforsyning eller kommunikationslinjer, sygdom eller fravær af anden grund hos nøglemedarbejdere, strejke, lockout, brand, oversvømmelse, skybrud, pandemier og epidemier eller andre naturkatastrofer.

Fakturering
Der faktureres almindeligvis løbende i midten af en kalendermåned efter anvendt tidsforbrug/månedspris/tilbud og forbrugte omkostninger i foregående 30 dage.

Fastpris-aftaler betales forud. Såfremt kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 5 dage efter kundens modtagelse heraf.

Opsigelse
Opsigelsesfrist på fastpris/månedspris abonnementer er løbende måned + 60 dage. Opsigelse skal ske skriftligt.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling er Maltes Marketing ApS berettiget til renter fra forfaldstidspunktet med 2% per påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb. Dertil kommer rykkergebyrer og kompensationsgebyr jvfr. Gældende lovgivning.

Der tilbagebetales ikke ved forudbetaling – uanset periode, årsag eller ændrede behov hos kunden.

Der kan betales med bankoverførsel. Alle bank-og overførselsgebyrer betales af kunden.

Lovgivning
Det er til enhver tid kundens ansvar, at overholde gældende lovgivning indenfor markedsføring, databehandling og anden lovgivning der måtte være relevant for Kunden. Maltes Marketing ApS tager på intet tidspunkt ansvar for evt. lovbrud, misbrug eller anden brud på lovgivningen i fx. (men ikke begrænset til) kundens markedsføring, sporing, behandling af data, salg, drift, kommunikation og ledelse.

 

Kundens medvirken
Det er en forudsætning for Maltes Marketing ApS’ leverancer, at kunden medvirker som forudsat af Maltes Marketing ApS, herunder stiller fornødne kvalificerede ressourcer til rådighed for Maltes Marketing ApS.

Kunden skal levere nødvendigt og relevant materiale som krævet, melde tilbage på forespørgsler fra Maltes Marketing ApS og godkende fremsendte beskrivelser indenfor de af Maltes Marketing ApS fastsatte frister. Såfremt kunden ikke opfylder sine forpligtelser efter nærværende aftale, er Maltes Marketing ApS berettiget til at skyde efterfølgende tidsfrister og kræve betaling for Maltes Marketing ApS merforbrug af ressourcer og tab i øvrigt som følge af kundens manglende medvirken.

Maltes Marketing ApS kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Bevirker kundens forhold, at tidsplanen skydes, kan det betyde en hel revurdering af tidsrammer.

Tilbud, “fastpris”-aftaler og månedspris
Ved ændring af indhold i eller omfang af opgaven og dens størrelse, eller hvis kunde har tilbageholdt information om mængden af opgaver eller tillægger nye opgaver til aftalen, har Maltes Marketing ApS ret til at ændre prisen for ydelsen.

Ejendomsforbehold og Copyright
MaltesMarketing.dk forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket. Herefter er det leverede kundens ejendomsret. Maltes Marketing kan udtage mindre dele af det leverede, til portefølje fremvisning via hjemmeside og andre medier.

Fortolkning
Nærværende handelsbetingelser er underlagt dansk ret.
Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, der ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Odense.

Senest ændret 8. april 2021.